Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0243 – 上课

《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《课》的笔顺动画写字动画演示

《课》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《课》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 上课不许讲话。
 • Phồn thể: 上課不許講話。
 • Pinyin: Shàngkè bùxǔ jiǎnghuà.
 • Tiếng Bồi: sang khưa bu xúy chẻng hoa.
 • Dịch tiếng Việt: Không được nói chuyện trong lớp.
 • Dịch tiếng Anh: No talking in class.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他上课发言很积极。
 • Phồn thể: 他上課發言很積極。
 • Pinyin: Tā shàngkè fāyán hěn jījí.
 • Tiếng Bồi: tha sang khưa pha dén hẩn chi chí.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy rất tích cực với các hoạt động trong lớp.
 • Dịch tiếng Anh: He participates actively in class.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments