Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0279 – 会见

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 国王要求会见中国大使
 • Phồn thể: 國王要求會見中國大使。
 • Pinyin: Guówáng yāoqiú huìjiàn zhōngguó dàshǐ.
 • Tiếng Bồi: cúa oáng dao chúy huây chen chung cúa ta sử.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà vua yêu cầu gặp mặt sứ giả Trung Quốc.
 • Dịch tiếng Anh: The king asked to see the Ambassador from China.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 报纸要求会见负责的官员。
 • Phồn thể: 報紙要求會見負責的官員。
 • Pinyin: Bàozhǐ yāoqiú huìjiàn fùzé de guānyuán.
 • Tiếng Bồi: bao chử dao chiếu huây chen phu chứa tợ quan doén.
 • Dịch tiếng Việt: Báo chí đề nghị gặp các quan chức có trách nhiệm.
 • Dịch tiếng Anh: The newspaper asked to see any responsible official.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments