Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0340 – 只是

《只》的笔顺动画写字动画演示

《只》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《只》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我只是开玩笑。
 • Phồn thể: 我只是開玩笑。
 • Pinyin: Wǒ zhǐshì kāiwánxiào.
 • Tiếng Bồi: úa chử sư khai oán xéo.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi chỉ đùa thôi.
 • Dịch tiếng Anh: I was only joking.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他只是偶尔工作。
 • Phồn thể: 他只是偶爾工作。
 • Pinyin: Tā zhǐshì ǒu’ěr gōngzuò.
 • Tiếng Bồi: tha chử su ấu ở cung chua.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy chỉ thỉnh thoảng mới làm việc.
 • Dịch tiếng Anh: He only works sporadically.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments