Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0433 – 玩儿

《玩》的笔顺动画写字动画演示

《玩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《玩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 欢迎
 • Phồn thể: 歡迎到我家來玩兒!
 • Pinyin: Huānyíng dào wǒjiā lái wán er!
 • Tiếng Bồi: hoan ính tao ủa cha lái oán ơ!
 • Dịch tiếng Việt: Hoan nghênh bạn đến nhà tôi chơi!
 • Dịch tiếng Anh: Please come and visit me at home.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 耐心孩子
 • Phồn thể: 他很耐心地和孩子玩兒。
 • Pinyin: Tā hěn nàixīn dì hé hái zǐ wán er.
 • Tiếng Bồi: tha hẩn nai xin ti hứa hái chử oán ơ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy rất kiên nhẫn khi chơi với con.
 • Dịch tiếng Anh: He patiently played with the child.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments