Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0622 – 安全

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《全》的笔顺动画写字动画演示

《全》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 安全
 • Phồn thể: 請係好安全帶。
 • Pinyin: Qǐng xì hǎo ānquán dài.
 • Tiếng Bồi: chỉnh xi hảo an choén tai.
 • Dịch tiếng Việt: Xin vui lòng thắt dây an toàn.
 • Dịch tiếng Anh: Please fasten your seat belts.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 注意交通安全
 • Phồn thể: 請注意交通安全。
 • Pinyin: Qǐng zhùyì jiāotōng ānquán.
 • Tiếng Bồi: chỉnh chu i cheo thung an choén.
 • Dịch tiếng Việt: Hãy chú ý đến an toàn giao thông.
 • Dịch tiếng Anh: Please be careful on the roads.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

7  +  1  =