Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0634 – 口号

《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《号》的笔顺动画写字动画演示

《号》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《号》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:我们口号民主”。
 • Phồn thể: 我們的口號將會是“民主”。
 • Pinyin: Wǒmen de kǒuhào jiāng huì shì “mínzhǔ”.
 • Tiếng Bồi: ủa mân tợ khẩu hao cheng huây sư “mín chủ”.
 • Dịch tiếng Việt: Khẩu hiệu của chúng tôi là “Dân chủ”
 • Dịch tiếng Anh: Our watchword will bedemocracy“.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这他们口号
 • Phồn thể: 這是他們的口號。
 • Pinyin: Zhè shì tāmen de kǒuhào.
 • Tiếng Bồi: chưa sư tha mân tợ khẩu hao.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là khẩu hiệu của họ.
 • Dịch tiếng Anh: That was their slogan.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

  +  2  =  11