Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0697 – 公用电话

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 50公用电话
 • Phồn thể: 你有50美分打公用電話嗎?
 • Pinyin: Nǐ yǒu 50 měi fēn dǎ gōngyòng diànhuà ma?
 • Tiếng Bồi: ní dẩu ủ sứ mẩy phân tả cung dung ten hoa ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có 50 xu để gọi điện thoại công cộng không?
 • Dịch tiếng Anh: Do you have 50 cents for the public phone?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 公用电话哪儿
 • Phồn thể: 公用電話在哪兒?
 • Pinyin: Gōngyòng diànhuà zài nǎ’er?
 • Tiếng Bồi: cung dung ten hoa chai nả ơ?
 • Dịch tiếng Việt: Điện thoại công cộng ở đâu vậy?
 • Dịch tiếng Anh: Where can I find a public phone?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

88  +    =  90