Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 220 – 作

《作》的笔顺动画写字动画演示
《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们二一添作五吧!
 • 我們二一添作五吧!
 • Wǒmen èryī tiān zuò wǔ ba!
 • Tiếng Bồi – ủa mân ơ i then chua ủ ba!
 • Dịch tiếng Việt – Hai chúng ta năm mươi năm mươi đi!
 • Let’s go fifty-fifty!

Ví dụ 2:

 • 对某物作调整
 • 對某物作調整
 • Duì mǒu wù zuò tiáozhěng
 • Tiếng Bồi – tuây mẩu u chua théo chẩng.
 • Dịch tiếng Việt – Điều chỉnh một cái gì đó.
 • to make an adjustment to something


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments