Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 382 – 爪

《爪》的笔顺动画写字动画演示
《爪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 爪的有或类似指甲或爪的
 • 爪的有或類似指甲或爪的
 • zhuă de yŏu huò lèisì zhĭjiă huò zhuă de
 • Tiếng Bồi – chỏa tợ dẩu hua lây sư chứ chả hua chỏa tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Giống như móng tay hoặc móng vuốt.
 • Having or resembling nails or claws.

Ví dụ 2:

 • 手,爪做抓取动作的手,螯,爪
 • 手,爪做抓取動作的手,螯,爪
 • shŏu zhuă zuò zhuāqŭ dòngzuò de shŏu áo zhuă
 • Tiếng Bồi – sẩu, chỏa chua choa củ tung chua tợ sẩu áo chỏa.
 • Dịch tiếng Việt – Bàn tay, móng tay hoặc móng tay trong hành động nắm tay.
 • A hand, claw, talon, or paw in the act of grasping


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments