Menu

#050 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 50 – 请把护照和机票给我 (Qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ) – Xin mời đưa cho tôi xin vé máy bay và hộ chiếu


第50课 – 请把护照和机票给我


Nghe MP3


课文

课文

(一) 请把护照和机票给我

(总经理关建平和妻子夏雨一起坐飞机到国外去旅行,夏雨是第一次乘飞机……)

关建平:(对夏雨)我先去办理登记手续,把行李托运了。

服务员:请把护照和机票给我。把要托运的行李放上来吧。这是登机牌,请拿好。

关建平:谢谢。

(通过安全检查门,响声……)

服务员:您口袋里装的是什么?

夏雨  :没有什么呀!

服务员:请把您口袋里的东西都掏出来。

夏雨  :啊,是几把钥匙和两个硬币。

服务员:行了。请进去吧。

(二) 我想把照相机拿出来

(在飞机上)

夏雨 :这个盒子大了一点儿,怎么办呢?

空姐 :把它给我吧,我先给您放机舱后边。下飞机时您别忘了拿。

夏雨 :谢谢了!

空姐 :不客气。

夏雨 :我的手提包呢?

关建平:我把它放进行李箱里去了。

夏雨 :先把它拿下来,把照相机拿出来,我想在飞机上照两张相。

关建平:给你。把护照和机票放进去吧。对了,照相机里的电池该换了,我先把电池换上。

夏雨 :里边还剩几张胶卷?

关建平:还有四五张,你今天把它都照完吧。

(三)你把空调开开

夏雨  :这里边有点儿热。

关建平:你把空调开开。

夏雨  :开关在哪儿呢?

关建平:就在你头顶上。

空姐  :飞机马上就要起飞了,请大家把安全带系好。

夏雨  :我还不会系安全带呢。

关建平:把这个插头插进卡子里去就行了。

夏雨  :怎么打开呢?

关建平:把卡子按一下儿就打开了。

夏雨  :咖啡都凉了,快把它喝了吧。

(关建平不小心把杯子碰倒了。)

夏雨  :哎呀!

关建平:怎么了?

夏雨  :你把杯子碰到了,咖啡全洒了。

关建平:没关系。我来把桌子擦擦。

 

Qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ

Kèwén

(Yī) qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ

Guānjiànpíng: (Duì xià yǔ) wǒ xiān qù bànlǐ dēngjì shǒuxù, bǎ xínglǐ tuōyùnle.

Guānjiànpíng: Xièxiè.
(Tōngguò ānquán jiǎnchá mén, xiǎngshēng……)
Fúwùyuán: Nín kǒudài lǐ zhuāng de shì shénme?
Xià yǔ: Méiyǒu shé me ya!
Fúwùyuán: Qǐng bǎ nín kǒudài lǐ de dōngxi dū tāo chūlái.
Xià yǔ: A, shì jǐ bǎ yàoshi hé liǎng gè yìngbì.
Fúwùyuán: Xíngle. Qǐng jìnqù ba.

 

(Èr) wǒ xiǎng bǎ zhàoxiàngjī ná chūlái

(Zài fēijī shàng)

Xià yǔ: Zhège hézi dàle yīdiǎn er, zěnme bàn ne?
Kōngjiě: Bǎ tā gěi wǒ ba, wǒ xiān gěi nín fàng jīcāng hòubian. Xià fēijī shí nín bié wàngle ná.
Xià yǔ: Xièxièle!
Kōngjiě: Bù kèqì.
Xià yǔ: Wǒ de shǒutí bāo ne?
Guānjiànpíng: Wǒ bǎ tā fàng jìn xínglǐ xiāng lǐ qùle.
Xià yǔ: Xiān bǎ tā ná xiàlái, bǎ zhàoxiàngjī ná chūlái, wǒ xiǎng zài fēijī shàng zhào liǎng zhāng xiāng.
Xià yǔ: Lǐbian hái shèng jǐ zhāng jiāojuǎn ma?
Guānjiànpíng: Hái yǒu sìwǔ shàngzài zhě, nǐ jīntiān bǎ tā dōu zhào wán ba.

(Sān) nǐ bǎ kòngtiáo kāi kāi

Xià yǔ: Zhè lǐbian yǒudiǎn er rè.

Guānjiànpíng: Nǐ bǎ kòngtiáo kāi kāi.
Xià yǔ: Kāiguān zài nǎ’er ne?
Guānjiànpíng: Jiù zài nǐ tóudǐng shàng.
Kōngjiě: Fēijī mǎshàng jiù yào take-offle, qǐng dàjiā bǎ ānquán dài xì hǎo.
Xià yǔ: Wǒ hái bù huì xì ānquán dài ne.
Guānjiànpíng: Bǎ zhège chātóu chā jìn qiǎzi lǐ qù jiùxíngle.
Xià yǔ: Zěnme dǎkāi ne?
Guānjiànpíng: Bǎ qiǎzi àn yīxià er jiù dǎkāile.
Xià yǔ: Kāfēi dōu liángle, kuài bǎ tā hēle ba.

(Guānjiànpíng bù xiǎoxīn bǎ bēizi pèng dàole. )
Xià yǔ: Āiyā!
Guānjiànpíng: Zěnmeliǎo?
Xià yǔ: Nǐ bǎ bēizi pèng dàole, kāfēi quán sǎle.
Guānjiànpíng: Méiguānxì, wǒ lái bǎ zhuōzi cā cā.

 阅读 

阅读

找 钱

下班以后,天都快黑了,我想买点儿菜带回家,就向一个菜摊走去。买菜的是一个小伙子。问了价钱以后,我拿起一把菜,对他说:“把这些菜给我称一下儿。”

“您给三块吧!”他称了以后说。

“给,找吧。”我给了他一张10元的钱。

“您没零钱吗?”他问。

“没有了,就这一张”

他找了半天才把一把零钱放在我手里说:“您数一数够吗?”

我接过钱没有数,往口袋里一塞,拿起菜,骑上车就走了。

骑了不远,我忽然觉得不对。就想,他找了我多少钱啊?我从车上下来,从口袋里把钱拿出来认真地数一数。小伙子找了97元,多找给我90块钱。

还回去不回去呢?已经走了这么远了……

就在我这么想的时候,脸上马上就饿得发烧。我怎么会有这种不好的想法,我的心也变坏了吗?

想到这儿,就立刻骑上车回去找那个卖菜的小伙子。

天已经黑了。我远远看见那个小伙子正准备走,就跑过去把他叫住:“喂,等一下。”

“怎么了”小伙子问我。

“你把钱找错了。”

“少钱了吗?”

“不,你找多了。”

“不会吧?”

“怎么不会呢,你把我给你的十块钱看成一百块的了。”我说,“给,这是你多找的90块钱。”我把多找的钱还给他。

他有点儿不太相信地把钱接过去,很快,就感激地对我说:“谢谢了!大哥,谢谢你了!您真是好人。”

我没有说话,骑上车就走了。这时,我心里才觉得轻松了。

Yuèdú

zhǎoqián

xiàbān yǐhòu, tiān dū kuài hēile, wǒ xiǎng mǎidiǎn er cài dài huí jiā, jiù xiàng yīgè cài tān zǒu qù. Mǎi cài de shì yīgè xiǎohuǒzi. Wènle jiàqián yǐhòu, wǒ ná qǐ yī bǎ cài, duì tā shuō:“Bǎ zhèxiē cài gěi wǒ chēng yīxià er.”

“Nín gěi sān kuài ba!” Tāchēngle yǐhòu shuō.

“Gěi, zhǎo ba.” Wǒ gěile tā yī zhāng 10 yuán de qián.

“Nín méi língqián ma?” Tā wèn.

“Méiyǒule, jiù zhè yī zhāng”

tā zhǎole bàntiān cái bǎ yī bǎ língqián fàng zài wǒ shǒu lǐ shuō:“Nín shǔ yī shǔ gòu ma?”

Wǒ jiēguò qián méiyǒu shù, wǎng kǒudài lǐ yī sāi, ná qǐ cài, qí shàng chē jiù zǒuliǎo.

Qí liǎo bù yuǎn, wǒ hūrán juédé bùduì. Jiù xiǎng, tā zhǎole wǒ duōshǎo qián a? Wǒ cóng chē shàng xiàlái, cóng kǒudài lǐ bǎ qián ná chūlái rènzhēn dì shǔ yī shǔ. Xiǎohuǒzi zhǎole 97 yuán, duō zhǎo gěi wǒ 90 kuài qián.

Hái huíqù bù huíqù ne? Yǐjīng zǒuliǎo zhème yuǎnle……

jiù zài wǒ zhème xiǎng de shíhòu, liǎn shàng mǎshàng jiù è dé fāshāo. Wǒ zěnme huì yǒu zhè zhǒng bù hǎo de xiǎngfǎ, wǒ de xīn yě biàn huàile ma?

Xiǎngdào zhè’er, jiù lìkè qí shàng chē huíqù zhǎo nàgè mài cài de xiǎohuǒzi.

Tiān yǐjīng hēile. Wǒ yuǎn yuǎn kànjiàn nàgè xiǎohuǒzi zhèng zhǔnbèi zǒu, jiù pǎo guòqù bǎ tā jiào zhù:“Wèi, děng yīxià.”

“Zěnmeliǎo” xiǎohuǒzi wèn wǒ.

“Nǐ bǎ qián zhǎo cuòle.”

“Shǎo qiánle ma?”

“Bù, nǐ zhǎo duōle.”

“Bù huì ba?”

“Zěnme bù huì ne, nǐ bǎ wǒ gěi nǐ de shí kuài qián kàn chéng yībǎi kuài dele.” Wǒ shuō,“gěi, zhè shì nǐ duō zhǎo de 90 kuài qián.” Wǒ bǎ duō zhǎo de qián hái gěi tā.

Tā yǒudiǎn er bù tài xiāngxìn de bǎ qián jiē guòqù, hěn kuài, jiù gǎnjī dì duì wǒ shuō:“Xièxièle! Dàgē, xièxiè nǐle! Nín zhēnshi hǎorén.”

Wǒ méiyǒu shuōhuà, qí shàng chē jiù zǒuliǎo. Zhè shí, wǒ xīnlǐ cái juédé qīngsōngle.

Xem thêm các bài khác

 


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • vo danh123
  • Chưa có ai

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments