Menu

#054 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 54 – Bài ôn tập số 9

Đánh giá bài viết


第54课 – Bài ôn tập số 9


Nghe MP3


有困难找民警

 第54课

复习九

一 课文

助人为乐

  一天,在一个十字路口,我遇到这样一件事:一位年轻人的母亲正带着小女儿过马路时,突然被一辆出租车撞到了。出租车又开了二十多米才停住。这时跑过来很多人,一下子把母女俩围住了。我也挤了进去。看见他坐在那儿一动也不动,很疼的样子,好像腿被撞上了。我发现,看热闹的人虽然不少,但是没有人来帮助他。我就过去把他扶起来。这时,有几个人走过和我把她们母女俩扶起来。那辆出租车的司机也走过来了。我对司机说:“你应该把他们送到医院去。”她点点头〉我们把母女俩扶上车,送到了医院。还好,母女俩的伤都不重。

可是,这天的情景让我感到很难过。好多天过去了,我还一直想着那件事。

当然,这种情况在我们国家也有。所以,我把这件事告诉一位朋友时,他说:“社会越发展人心越冷漠!”听了他这句话我心里很不舒服。

后来我又遇到一件事,这件事让我很感动。

那天,我在一家书店买了一套《汉语大词典》,一共十二本。

有十多公斤重。这是我国内一个朋友买的,要寄回国去。我抱着它坐地铁去邮局。但是到了邮局,他们已经下班了。词典没有寄出去,只好抱着往回走。这时,一位骑车的中国姑娘看我很累的样子,就主动走过来帮助我,她让我把书放在他的车后座上。我向她表示感谢时,她笑着说,没什么。虽然是一件小事但我忘不了哪位好心的姑娘。

中国有句成语叫做“助人为乐”我非常喜欢这个成语。我觉得那位不知姓名的姑娘就是一个“助人为乐”的人,要是大家都像他那样,看到别人遇到困难时就去帮助他一把,我们这个世界会变得多美好。

Fùxí jiǔ
Yī kèwén
Zhùrén wéi lè

Yītiān, zài yīgè shízìlù kǒu, wǒ yù dào zhèyàng yī jiàn shì: Yī wèi niánqīng rén de mǔqīn zhèng dàizhe xiǎo nǚ’érguò mǎlù shí, túrán bèi yī liàng chūzū chē zhuàng dàole. Chūzū chē yòu kāile èrshí duō mǐ cái tíng zhù. Zhè shí pǎo guòlái hěnduō rén, yīxià zi bǎ mǔ nǚ liǎ wéi zhùle. Wǒ yě jǐle jìnqù. Kànjiàn tā zuò zài nà’er yīdòng yě bù dòng, hěn téng de yàngzi, hǎoxiàng tuǐ bèi zhuàng shàngle. Wǒ fāxiàn, kàn rènào de rén suīrán bù shǎo, dànshì méiyǒu rén lái bāngzhù tā. Wǒ jiù guòqù bǎ tā fú qǐlái. Zhè shí, yǒu jǐ gèrén zǒuguò hé wǒ bǎ tāmen mǔ nǚ liǎ fú qǐlái. Nà liàng chūzū chē de sījī yě zǒu guòláile. Wǒ duì sījī shuō:“Nǐ yīnggāi bǎ tāmen sòng dào yīyuàn qù.” Tā diǎndiǎn tóu〉 wǒmen bǎ mǔ nǚ liǎ fú shàng chē, sòng dàole yīyuàn. Hái hǎo, mǔ nǚ liǎ de shāng dōu bù chóng.
Kěshì, zhè tiān de qíngjǐng ràng wǒ gǎndào hěn nánguò. Hǎoduō tiān guòqùle, wǒ huán yīzhí xiǎngzhe nà jiàn shì.
Dāngrán, zhè zhǒng qíngkuàng zài wǒmen guójiā yěyǒu. Suǒyǐ, wǒ bǎ zhè jiàn shì gào sù yī wèi péngyǒu shí, tā shuō:“Shèhuì yuè fāzhǎn rénxīn yuè lěngmò!” Tīngle tā zhè jù huà wǒ xīnlǐ hěn bú shūfú.
Hòulái wǒ yòu yù dào yī jiàn shì, zhè jiàn shì ràng wǒ hěn gǎndòng.
Nèitiān, wǒ zài yījiā shūdiàn mǎile yī tào “hànyǔ dà cídiǎn”, yīgòng shí’èr běn.
Yǒu shí duō gōngjīn zhòng. Zhè shì wǒguó nèi yīgè péngyǒu mǎi de, yào jì huíguó qù. Wǒ bàozhe tā zuò dìtiě qù yóujú. Dànshì dàole yóujú, tāmen yǐjīng xiàbānle. Cídiǎn méiyǒu jì chūqù, zhǐhǎo bàozhe wǎng huí zǒu. Zhè shí, yī wèi qí chē de zhōngguó gūniang kàn wǒ hěn lèi de yàngzi, jiù zhǔdòng zǒu guòlái bāngzhù wǒ, tā ràng wǒ bǎ shū fàng zài tā de jū hòu zuò shàng. Wǒ xiàng tā biǎoshì gǎnxiè shí, tā xiàozhe shuō, méishénme. Suīrán shì yī jiàn xiǎoshì dàn wǒ wàng bùliǎo nǎ wèi hǎoxīn de gūniang.
Zhōngguó yǒu jù chéngyǔ jiàozuò “zhùrén wéi lè” wǒ fēicháng xǐhuan zhège chéngyǔ. Wǒ juéde nà wèi bùzhī xìngmíng de gūniang jiùshì yīgè “zhùrén wéi lè” de rén, yàoshi dàjiā dōu xiàng tā nàyàng, kàn dào biérén yù dào kùnnán shí jiù qù bāngzhù tā yī bǎ, wǒmen zhège shìjiè huì biàn de duō měihǎo.


祝好人一路平安

阅读

祝好人一路平安

我是一个退休工人。十月二十二号那天早晨,我在家门口要了辆出租车,带着老伴儿去医院看病。到了医院,我突然发现钱包没了,我想是不小心,把它落在车上了,钱包里有三千块钱的支票和两千多块钱的现金。我急得连忙出来找,但是我不知道那辆车的车号。我请在路上值班的交警帮忙,他赶快给我打了一个电话,对我说:“阿姨,您快打的到派出所去报案吧。”我说:“现在我身上一分钱都没有了,怎么打的呢?”他一听就马上掏出五十块钱给我,我问他的名字,她不告诉我。我说我老伴儿还在医院门口等着我呢,他说:“不要紧,我去照顾她。”

   我打了一辆车去派出所,路上司机问我出了什么事,我就一五一十的告诉了他。下车我要付钱时,他怎么也不要。对我说:“阿姨,我不能要您的钱,您快去办事吧。”到了派出所,警察同志听完我的话,对我说:“您不要着急,我带您先去把那张支票注销了。”他开车带我老伴的单位把支票注销了。这时,我仍急得没办法,只好难过的往家走。

    到了家门口,邻居对我说,刚才有一个人来给您送包。“送包?”,我一听就赶快往家跑,跑进院子一看,窗户的纱窗被推开了。我开开门,只见我的包就在窗户下边。我连忙把包拿起来,打开数了数,一分钱也没少。当时高兴得心都要跳出来了。我想给我送钱包的准是那位司机同志,因为他送我去医院的时候,我告诉过他,我家网在这儿。拿到钱包后,我就到处打听这位好心的司机,可是到今天也没找到。每当在大街上看到看到出租车里的司机师傅,我就觉得亲切,就想他们是不是给我送钱的司机师傅呢。

   我只能默默地祝愿:好心的人啊,祝你一路平安!

Zhù hǎorén yīlù píng’ān

Wǒ shì yīgè tuìxiū gōngrén. Shí yuè èrshí’èr hào nèitiān zǎochen, wǒ zàijiā ménkǒu yàole liàng chūzū chē, dàizhe lǎobàn ér qù yīyuàn kànbìng. Dàole yīyuàn, wǒ túrán fāxiàn qiánbāo méiliǎo, wǒ xiǎng shì bù xiǎoxīn, bǎ tā luò zài chē shàngle, qiánbāo li yǒu sānqiān kuài qián de zhīpiào hé liǎng qiān duō kuài qián de xiànjīn. Wǒ jí de liánmáng chūlái zhǎo, dànshì wǒ bù zhīdào nà liàng chē de jū hào. Wǒ qǐng zài lùshàng zhíbān de jiāojǐng bāngmáng, tā gǎnkuài gěi wǒ dǎle yīgè diànhuà, duì wǒ shuō:“Āyí, nín kuài dǎ di dào pàichūsuǒ qù bào’àn ba.” Wǒ shuō:“Xiànzài wǒ shēnshang yī fēn qián dōu méiyǒule, Zěnme dǎ di ne?” Tā yī tīng jiù mǎshàng tāo chū wǔshí kuài qián gěi wǒ, wǒ wèn tā de míngzì, tā bù gàosu wǒ. Wǒ shuō wǒ lǎobàn ér hái zài yīyuàn ménkǒu děngzhe wǒ ne, tā shuō:“Bùyàojǐn, wǒ qù zhàogù tā.”
Wǒ dǎle yī liàng chē qù pàichūsuǒ, lùshàng si jī wèn wǒ chūle shénme shì, wǒ jiù yīwǔyīshí de gàosule tā. Xià chē wǒ yào fù qián shí, tā zěnme yě bùyào. Duì wǒ shuō:“Āyí, wǒ bùnéng yào nín de qián, nín kuài qù bànshì ba.” Dàole pàichūsuǒ, jǐngchá tóngzhì tīng wán wǒ dehuà, duì wǒ shuō:“Nín bùyào zhāojí, wǒ dài nín xiān qù bǎ nà zhāng zhīpiào zhùxiāo Le.” Tā kāichē dài wǒ lǎobàn de dānwèi bǎ zhīpiào zhùxiāole. Zhè shí, wǒ réng jí de méi bànfǎ, zhǐhǎo nánguò de wǎng jiā zǒu.
Dàole jiā ménkǒu, línjū duì wǒ shuō, gāngcái yǒuyī gèrén lái gěi nín sòng bāo. “Sòng bāo?”, Wǒ yī tīng jiù gǎnkuài wǎng jiā pǎo, pǎo jìn yuànzi yī kàn, chuānghù de shāchuāng bèi tuī kāile. Wǒ kāi kāimén, zhǐ jiàn wǒ de bāo jiù zài chuānghù xiàbian. Wǒ liánmáng bǎ bāo ná qǐlái, dǎkāi shùle shù, yī fēn qián yě méi shǎo. Dāngshí gāoxìng dé xīn dōu yào tiào chūláile. Wǒ xiǎng gěi wǒ sòng qiánbāo de zhǔn shì nà wèi sījī tóngzhì, yīnwèi tā sòng wǒ qù yīyuàn de shíhou, wǒ gàosuguò tā, wǒjiā wǎng zài zhè’er. Ná dào qiánbāo hòu, wǒ jiù dàochù dǎtīng zhè wèi hǎoxīn de sījī, kěshì dào jīntiān yě méi zhǎodào. Měi dāng zài dàjiē shàng kàn dào kàn dào chūzū chē lǐ de sījī shīfu, wǒ jiù juéde qīnqiè, jiù xiǎng tāmen shì bùshì gěi wǒ sòng qián de sījī shīfu ne.
Wǒ zhǐ néng mòmò de zhùyuàn: Hǎoxīn de rén a, zhù nǐ yīlù píng’ān!


Xem thêm các bài khác

Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • 562531_258207284323750_2028476780_s
  • Nguyễn Đông Hưng
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments