Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0770 – 作客

Đánh giá bài viết

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 邀请某人来作客
 • Phồn thể –  邀請某人來作客
 • Pinyin – Yāoqǐng mǒurén lái zuòkè
 • Tiếng Bồi – dao chính mẩu rấn lái chua khưa.
 • Dịch tiếng Việt – Mời ai đó làm khách.
 • Dịch tiếng Anh – to ask/ invite somebody over

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他邀请我去他家作客。
 • Phồn thể – 他邀請我去他家作客。
 • Pinyin – Tā yāoqǐng wǒ qù Tājiā zuòkè.
 • Tiếng Bồi – tha dao chính ủa chuy tha cha chua khưa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy mời tôi đến thăm nhà anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – He asked me over for a short visit.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments