Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0778 – 怎样

Đánh giá bài viết

《怎》的笔顺动画写字动画演示

《怎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《怎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他最近怎样 ?
 • Phồn thể – 他最近怎樣 ?
 • Pinyin – Tā zuìjìn zěnyàng?
 • Tiếng Bồi – tha chuây chin chẩn dang?
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dạo này thế nào?
 • Dịch tiếng Anh – How has he been doing?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你怎样批评都可以。
 • Phồn thể – 你怎樣批評都可以。
 • Pinyin – Nǐ zěnyàng pīpíng dōu kěyǐ.
 • Tiếng Bồi – ní chẩn dang pi pính tâu khứa ỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn chỉ trích như nào cũng được.
 • Dịch tiếng Anh – Whatever criticisms you have are fine.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments