Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0850 – 感到

Đánh giá bài viết

《感》的笔顺动画写字动画演示

《感》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她感到不适。
 • Phồn thể – 她感到不適。
 • Pinyin – Tā gǎndào búshì.
 • Tiếng Bồi – tha cản tao bú sư.
 • Dịch tiếng Việt –  Cô ấy cảm thấy không được khỏe.
 • Dịch tiếng Anh – She was indisposed.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 感到惊喜的
 • Phồn thể – 感到驚喜的
 • Pinyin – Gǎndào jīngxǐ de
 • Tiếng Bồi – cản tao chinh xỉ tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Cảm thấy ngạc nhiên.
 • Dịch tiếng Anh – to be pleasantly surprised


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments