Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0883 – 喝汤

Đánh giá bài viết

《喝》的笔顺动画写字动画演示

《喝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《汤》的笔顺动画写字动画演示

《汤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他习惯端着碗喝汤。
 • Phồn thể – 他習慣端著碗喝湯。
 • Pinyin – Tā xíguàn duānzhewǎn hētāng.
 • Tiếng Bồi – tha xí quan toan chơ oản hưa thang.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã quen với việc uống canh bằng một cái bát.
 • Dịch tiếng Anh – When he eats soup, he holds his bowl in both hands.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 从碗里喝汤。
 • Phồn thể – 從碗裡喝湯。
 • Pinyin – cóng wăn lĭ hētāng
 • Tiếng Bồi – chúng oán lỉ hưa thang.
 • Dịch tiếng Việt – Uống canh từ trong bát.
 • Dịch tiếng Anh – Drink my soup from the bowl.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments