Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0912 – 照相

Đánh giá bài viết

《照》的笔顺动画写字动画演示

《照》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《照》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她坐好了准备照相。
 • Phồn thể –  她坐好了準備照相。
 • Pinyin – Tā zuò hǎo le zhǔnbèi zhàoxiàng.
 • Tiếng Bồi – tha chua hảo lợ chuẩn bây chao xeng.
 • Dịch tiếng Việt –  Cô ấy đã ngồi xuống và sẵn sàng để chụp ảnh.
 • Dịch tiếng Anh – She sits for the photograph.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 然后,他们被带去照相、留指纹。
 • Phồn thể – 然後,他們被帶去照相、留指紋。
 • Pinyin – Ránhòu, tāmen bèi dàiqù zhàoxiàng 、 liú zhǐwén.
 • Tiếng Bồi – rán hâu, tha mân bây tai chuy chao xeng, liếu chử uấn.
 • Dịch tiếng Việt – Sạu đó, họ được chụp ảnh và lấy dấu vân tay.
 • Dịch tiếng Anh – They were then taken to be photographed and fingerprinted.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments