Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0917 – 脸红

Đánh giá bài viết

《脸》的笔顺动画写字动画演示

《脸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她很容易脸红。
 • Phồn thể – 她很容易臉紅。
 • Pinyin – Tā hěn róngyì liǎn hóng.
 • Tiếng Bồi – tha hẩn rúng i lẻn húng.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rất dễ đỏ mặt.
 • Dịch tiếng Anh – She easily became red in her face.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 不让某人感到脸红
 • Phồn thể – 不讓某人感到臉紅
 • Pinyin – Bú ràng mǒurén gǎndào liǎn hóng
 • Tiếng Bồi – bú rang mẩu rấn cản tao lẻn húng.
 • Dịch tiếng Việt – Đừng khiến cho ai đó cảm thấy xấu hổ.
 • Dịch tiếng Anh – to spare/ save somebody’s blushes


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments