Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0923 – 考场

Đánh giá bài viết

《考》的笔顺动画写字动画演示

《考》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《考》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 学生因作弊而被逐出考场。
 • Phồn thể – 學生因作弊而被逐出考場。
 • Pinyin – Xuéshēng yīn zuòbì ér bèi zhúchū kǎochǎng.
 • Tiếng Bồi – xuế sâng in chua bi ớ bây chú chu kháo chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Học sinh bị đuổi khỏi phòng thi vì gian lận.
 • Dịch tiếng Anh – The students were barred for cheating.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 考场里鸦雀无声,大家都在埋头答题。
 • Phồn thể – 考場裡鴉雀無聲,大家都在埋頭答題。
 • Pinyin – Kǎochǎng lǐ yāquè wúshēng,dàjiā dōu zài máitóu dátí.
 • Tiếng Bồi – khảo cháng lỉ da chuê ú sâng, ta cha tâu chai mái thấu tá thí.
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả mọi người đều bận rộn làm bài kiểm tra và căn phòng trở nên lặng im.
 • Dịch tiếng Anh – Everyone is busy doing the test and the test room is very quite.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments