Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0926 – 科学家

Đánh giá bài viết

《科》的笔顺动画写字动画演示

《科》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她总的来说是个科学家。
 • Phồn thể – 她總的來說是個科學家。
 • Pinyin – Tā zǒngdeláishuō shì gè kēxuéjiā.
 • Tiếng Bồi – tha chủng to lái sua sư cưa khưa xuế cha.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy được coi là một nhà khoa học.
 • Dịch tiếng Anh – She was first and last a scientist.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 科学家制造了一种冲击波。
 • Phồn thể – 科學家製造了一種衝擊波。
 • Pinyin – Kēxuéjiā zhìzàole yìzhǒng chōngjībō.
 • Tiếng Bồi – khưa xuế cha chư chao lợ i chủng chung chi bua.
 • Dịch tiếng Việt – Các nhà khoa học tạo ra một loại sóng xung kích.
 • Dịch tiếng Anh – The scientists set up a shock wave.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments