Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0950 – 抽身

Đánh giá bài viết

《抽》的笔顺动画写字动画演示

《抽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我找借口早早抽身,去上床睡觉,这时倍感精疲力竭。
 • Phồn thể –  我找藉口早早抽身,去上床睡覺,這時倍感精疲力竭。
 • Pinyin – Wǒ zhǎo jièkǒu zǎozǎo chōushēn, qù shàngchuáng shuìjiào, zhèshí bèigǎn jīngpílìjié.
 • Tiếng Bồi – úa chảo chia khẩu cháo chảo châu sân, chuy sang choáng suây cheo, chưa sư bây cản chinh pí li chía.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi tìm lý do để ra ngoài thật sớm, đi ngủ sớm, khi mà tôi cảm thấy kiệt sức.
 • Dịch tiếng Anh – I excused myself early and went to bed, exhausted.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我想抽身而出。
 • Phồn thể – 我想抽身而出。
 • Pinyin – wŏ xiăng chōushēn ér chū
 • Tiếng Bồi – úa xẻng châu sân ớ chu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đi ra ngoài.
 • Dịch tiếng Anh – No, I tried to pull out.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments