Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0951 – 邮票

Đánh giá bài viết

《邮》的笔顺动画写字动画演示

《邮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《邮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这张邮票价值连城。
 • Phồn thể – 這張郵票價值連城。
 • Pinyin – Zhè zhāng yóupiào jiàzhíliánchéng.
 • Tiếng Bồi – chưa chang dấu peo cha chứ lén chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Con tem này rất có giá trị.
 • Dịch tiếng Anh – It’s a stamp of great worth.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 邮票贴在信封上面。
 • Phồn thể – 郵票貼在信封上面。
 • Pinyin – Yóupiào tiēzài xìnfēng shàngmiàn.
 • Tiếng Bồi – dấu peo thia chai xin phâng sang men.
 • Dịch tiếng Việt – Con tem được dán vào phong bì.
 • Dịch tiếng Anh – The stamp was attached to the envelope.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments