Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0955 – 开眼

Đánh giá bài viết

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《眼》的笔顺动画写字动画演示

《眼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《眼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 义务劳动可真叫人开眼。
 • Phồn thể – 義務勞動可真叫人開眼。
 • Pinyin – Yìwùláodòng kě zhēn jiào rén kāiyǎn.
 • Tiếng Bồi – i u láo tung khửa chân cheo rấn khai dẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Công việc tự nguyện có thể giúp ta mở mang tầm nhìn.
 • Dịch tiếng Anh – Voluntary work is a real eye-opener.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他没什么了不起的,你不开眼才会喜欢他。
 • Phồn thể – 他沒什麼了不起的,你不開眼才會喜歡他。
 • Pinyin – Tā méi shénme liǎobùqǐ de,nǐ bùkāiyǎn cái huì xǐhuan tā.
 • Tiếng Bồi – tha mấy sấn mơ lẻo bu chỉ tợ, nỉ bu khai dẻn chái huây xỉ hoan tha.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không có điểm gì đặc biệt cả, và bạn thật không có mắt nhìn người khi thích anh ta.
 • Dịch tiếng Anh – He has nothing special, and only attracts those inexperienced people like you.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments