Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1012 – 有时候

Đánh giá bài viết

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《候》的笔顺动画写字动画演示

《候》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《候》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 有时候,人就是得冒险。
 • Phồn thể – 有時候,人就是得冒險。
 • Pinyin – Yǒushíhòu, rén jiùshì děi màoxiǎn.
 • Tiếng Bồi – dẩu sứ hâu, rấn chiêu sư tẩy mao xẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Có đôi khi, chúng ta phải học cách chấp nhận rủi ro.
 • Dịch tiếng Anh – There are times that one has to take a chance.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她有时候真让人恼火。
 • Phồn thể – 她有時候有時候真讓人感到惱火。
 • Pinyin – Tā yǒushíhòu zhēn ràng rén nǎohuǒ.
 • Tiếng Bồi – tha dẩu sứ hâu chân rang rấn náo hủa.
 • Dịch tiếng Việt – Có đôi lúc cô ấy thực sự thấy khó chịu.
 • Dịch tiếng Anh – She can be really irritating at times.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments