Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1036 – 低调

Đánh giá bài viết

《低》的笔顺动画写字动画演示

《低》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《低》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《调》的笔顺动画写字动画演示

《调》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《调》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 问题处理得很低调。
 • Phồn thể – 問題處理得很低調。
 • Pinyin – Wèntí chǔlǐde hěndīdiào.
 • Tiếng Bồi – uân thí chú lỉ tợ hẩn ti teo.
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề được xử lý rất kém.
 • Dịch tiếng Anh – The problem was dealt with in a low-key way.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他从不是一个低调的人。
 • Phồn thể – 他從不是一個低調的人。
 • Pinyin – Tā cóng búshì yígè dīdiào de rén.
 • Tiếng Bồi – tha chúng bú sư í cưa ti teo tợ rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chưa bao giờ là một người thấp kém.
 • Dịch tiếng Anh – He was never one to keep a low profile.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments