Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1050 – 热带

Đánh giá bài viết

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《带》的笔顺动画写字动画演示

《带》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《带》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这些都是热带植物。
 • Phồn thể – 這些都是熱帶植物。
 • Pinyin – Zhèxiē dōushì rèdàizhíwù.
 • Tiếng Bồi – chưa xia tâu sư rưa tai chứ u.
 • Dịch tiếng Việt – Đây đều là các loại cây nhiệt đới.
 • Dịch tiếng Anh – These are all tropical plants.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 该国盛产热带水果。
 • Phồn thể – 該國盛產熱帶水果。
 • Pinyin – Gāiguó shèngchǎn rèdài shuǐguǒ.
 • Tiếng Bồi – cai cúa sâng chản rưa tai suấy của.
 • Dịch tiếng Việt – Đất nước này rất đa dạng về các loại trái cây nhiệt đới.
 • Dịch tiếng Anh – The country offers rich tropical fruits.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments