Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1095 – 短期

Đánh giá bài viết

《短》的笔顺动画写字动画演示

《短》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《短》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我不是在试图作一个短期预测。
 • Phồn thể –  我不是在試圖作一個短期預測。
 • Pinyin – Wǒ búshì zài shìtú zuò yígè duǎnqī yùcè.
 • Tiếng Bồi – ủa bú sư chai sư thú chua í cưa toản chi duy chưa.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không cố gắng đưa ra một dự đoán ngắn hạn nào cả.
 • Dịch tiếng Anh – I am not trying to make a short-term prediction.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 短期内,工业的情况会很严重。
 • Phồn thể – 短期內,工業的情況會很嚴重。
 • Pinyin – Duǎnqī nèi, gōngyè de qíngkuàng huì hěn yánzhòng.
 • Tiếng Bồi – toan chi nây, cung dê tợ chính khoang huây hẩn dén chung.
 • Dịch tiếng Việt – Trong một thời gian ngắn, tình hình trong ngành sẽ rất nghiêm trọng.
 • Dịch tiếng Anh – In the short term, the situation for the industry is serious.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments