Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1097 – 误点

Đánh giá bài viết

《误》的笔顺动画写字动画演示

《误》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《误》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 误点告示牌
 • Phồn thể – 誤點告示牌
 • Pinyin – wùdiăn gàoshìpái
 • Tiếng Bồi – u tẻn cao sư pái.
 • Dịch tiếng Việt – Dấu hiệu bị trễ.
 • Dịch tiếng Anh – delay indicator.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 班机误点了。
 • Phồn thể – 班機誤點了。
 • Pinyin – bānjī wùdiăn le
 • Tiếng Bồi – ban chi u tẻn lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Chuyến bay bị hoãn lại.
 • Dịch tiếng Anh – The flight is behind schedule.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments