Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1101 – 做菜

Đánh giá bài viết

《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《菜》的笔顺动画写字动画演示

《菜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《菜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 做菜她很拿手。
 • Phồn thể – 做菜她很拿手。
 • Pinyin – Zuòcài tā hěn náshǒu.
 • Tiếng Bồi – chua chai tha hẩn ná sẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nấu ăn rất giỏi.
 • Dịch tiếng Anh – She’s good at cooking.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她做菜口味不错。
 • Phồn thể – 她做菜口味不錯。
 • Pinyin – Tā zuòcài kǒuwèi búcuò.
 • Tiếng Bồi – tha chua chai khẩu uây bú chua.
 • Dịch tiếng Việt – Các món ăn cô ấy nấu đều rất ngon.
 • Dịch tiếng Anh – She cooks delicious food.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments