Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1117 – 寄件人

Đánh giá bài viết

《寄》的笔顺动画写字动画演示

《寄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《寄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 寄件人填写
 • Phồn thể – 寄件人填寫
 • Pinyin – jìjiànrén tiánxiĕ
 • Tiếng Bồi – chi chen rấn thén xỉa.
 • Dịch tiếng Việt – Người gửi điền thông tin.
 • Dịch tiếng Anh – Customer Completion.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 寄件人身分证、印章。
 • Phồn thể – 寄件人身分證、印章。
 • Pinyin – jìjiànrén shēnfènzhèng yìnzhāng
 • Tiếng Bồi – chi chen rấn sân phân châng in chang.
 • Dịch tiếng Việt – Chứng minh thư và con dấu của người gửi.
 • Dịch tiếng Anh – Sender’s ID card and Chop.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments