Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1168 – 穿戴

Đánh giá bài viết

《穿》的笔顺动画写字动画演示

《穿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《穿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《戴》的笔顺动画写字动画演示

《戴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《戴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他不讲究穿戴。
 • Phồn thể – 他不講究穿戴。
 • Pinyin – Tā bùjiǎngjiū chuāndài.
 • Tiếng Bồi – tha bu chẻng chiêu choan tai.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không chú ý đến việc ăn mặc.
 • Dịch tiếng Anh – He’s not particular about what he wears.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你穿戴像样吗?
 • Phồn thể – 你穿戴像樣嗎?
 • Pinyin – Nǐ chuāndài xiàngyàng ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ choan tai xeng dang ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có ăn mặc tươm tất không?
 • Dịch tiếng Anh – are you decent?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments