Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1181 – 丢掉

Đánh giá bài viết

《丢》的笔顺动画写字动画演示

《丢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《丢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《掉》的笔顺动画写字动画演示

《掉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《掉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他丢掉了在队里的位置。
 • Phồn thể – 他丟掉了在隊裡的位置。
 • Pinyin – Tā diūdiàole zài duì lǐ de wèizhi.
 • Tiếng Bồi – tha tiêu tao lợ chai tuây lỉ tợ uây chự.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bị mất vị trí của mình trong đội.
 • Dịch tiếng Anh – He lost his place in the team.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他丢掉合同后停止了营业。
 • Phồn thể – 他丟掉合同後停止了營業。
 • Pinyin – Tā diūdiào hétong hòu tíngzhǐle yíngyè.
 • Tiếng Bồi – tha tiêu tao hứa thung hâu thính chử lợ ính dê.
 • Dịch tiếng Việt – Sau khi đánh mất hợp đồng, anh ấy cũng mất luôn công việc kinh doanh.
 • Dịch tiếng Anh – His business concluded after he lost the contract.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments