Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 617 – 介

Đánh giá bài viết

《介》的笔顺动画写字动画演示
《介》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那个中介机构提供职业介绍服务
 • Phồn thể – 那個中介機構提供職業介紹服務
 • Pinyin – Nàgè Zhōngjièjīgòu tígōng zhíyèjièshào fúwù.
 • Tiếng Bồi – na cưa chung chia chi câu thí cung chứ dê chia sao phú u.
 • Dịch tiếng Việt – Các cơ quan trung gian cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm.
 • Dịch tiếng Anh – The agency provided placement services.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 房产中介机构还向人们销售房屋
 • Phồn thể – 房產中介機構還向人們銷售房屋
 • Pinyin – Fángchǎnzhōngjiè jīgòu hái xiàng rénmen xiāoshòu fángwū.
 • Tiếng Bồi – pháng chản chung chia chỉ câu hái xeng rấn mân xeo sâu pháng u.
 • Dịch tiếng Việt – Cơ quan bất động sản cũng bán nhà cho người dân.
 • Dịch tiếng Anh – Real estate agents also sell houses for people.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments