Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 640 – 召

Đánh giá bài viết

《召》的笔顺动画写字动画演示
《召》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 退休的专家也被召回来帮忙处理这次危机
 • Phồn thể – 退休的專家也被召回來幫忙處理這次危機
 • Pinyin – Tuìxiū de zhuānjiā yě bèi zhàohuílái bāngmáng chǔlǐ zhècì wēijī.
 • Tiếng Bồi – thuây xiêu tợ choan cha dể bây chao huấy lái bang máng chú lỉ chưa chư uây chi.
 • Dịch tiếng Việt – Các chuyên gia đã nghỉ hưu cũng được gọi trở lại để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng.
 • Dịch tiếng Anh – Experts were recalled from retirement to help with the crisis.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我来,本不是召义人,乃是召罪人
 • Phồn thể – 我來,本不是召義人,乃是召罪人
 • Pinyin – wŏ lái bĕn bùshì zhào yì rén năishì zhào zuìrén
 • Tiếng Bồi – ủa lái bẩn bu sư chao i rấn nải sư chao chuây rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đến, không phải để gọi người công chính, mà là để gọi tội nhân.
 • Dịch tiếng Anh – For I have not come to call the righteous, but sinners.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments