Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 667 – 突

Đánh giá bài viết

《突》的笔顺动画写字动画演示
《突》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 修剪突出来的叶子
 • Phồn thể – 修剪突出來的葉子
 • Pinyin – Xiūjiǎn tūchū lái de yèzi.
 • Tiếng Bồi – xiêu chẻn thu chu lái tợ dê chự.
 • Dịch tiếng Việt – Cắt tỉa những chiếc lá nhô ra.
 • Dịch tiếng Anh – Trim off the protuding leaves.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 枕骨隆突明显突出
 • Phồn thể – 枕骨隆突明顯突出
 • Pinyin – Zhěngǔ lóng tū míngxiǎn tūchū.
 • Tiếng Bồi – chấng củ lúng thu mính xẻn thu chu.
 • Dịch tiếng Việt – Thần kinh chẩm đột nhiên phát triển.
 • Dịch tiếng Anh – The occipital protuberance was well developed.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments