Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 675 – 黄

Đánh giá bài viết

《黄》的笔顺动画写字动画演示
《黄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 红、黄、蓝都是原色
 • Phồn thể – 紅、黃、藍都是原色
 • Pinyin – Hóng , huáng , lán dōushì yuánsè.
 • Tiếng Bồi – húng, hoáng, lán tâu sư doén sưa.
 • Dịch tiếng Việt –  Đỏ, vàng và xanh là các màu cơ bản.
 • Dịch tiếng Anh – Red, blue and yellow are all primary colors.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 黄炸药是一种危险的爆炸物
 • Phồn thể – 黃炸藥是一種危險的爆炸物
 • Pinyin – Huáng zhàyào shì yìzhǒng wēixiǎn de bàozhàwù.
 • Tiếng Bồi – hoáng cha dao sư i chủng uây xẻn tợ bao cha u.
 • Dịch tiếng Việt – Chất nổ màu vàng là chất nổ nguy hiểm.
 • Dịch tiếng Anh – Dynamite is a dangerous explosive


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments