Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 702 – 句

Đánh giá bài viết

《句》的笔顺动画写字动画演示
《句》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这句话真利害
 • Phồn thể –  這句話真利害
 • Pinyin – Zhè jù huà zhēn lìhài.
 • Tiếng Bồi – chưa chuy hoa chân li hai.
 • Dịch tiếng Việt – Lời nói này thật có sức nặng.
 • Dịch tiếng Anh – That’s a terrible thing to say.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 换句话说,我很忙
 • Phồn thể – 換句話說,我很忙
 • Pinyin – Huànjùhuàshuō, wǒ hěn máng.
 • Tiếng Bồi – hoan chuy hoa sua, úa hẩn máng.
 • Dịch tiếng Việt – Nói cách khác, tôi đang bận.
 • Dịch tiếng Anh – To put it in another way, I’m busy.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments