Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 703 – 局

Đánh giá bài viết

《局》的笔顺动画写字动画演示
《局》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 只局限于某事/ 做某事
 • Phồn thể –  只局限於某事/ 做某事
 • Pinyin – Zhǐ júxiànyú mǒushì/ zuò mǒushì
 • Tiếng Bồi – chử chúy xen dúy mẩu sư/ chua mẩu sư.
 • Dịch tiếng Việt – Giới hạn một cái gì đó/ làm một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to confine o.s. to something/ to doing something

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 公安局最近购买了一批警械
 • Phồn thể – 公安局最近購買了一批警械
 • Pinyin – Gōngānjú zuìjìn gòumǎi le yì pī jǐngxiè.
 • Tiếng Bồi – cung can chúy chuây chin câu mải lợ i pi chỉnh xia.
 • Dịch tiếng Việt – Cục Công an gần đây đã mua một loạt thiết bị phục vụ cảnh sát.
 • Dịch tiếng Anh – The police bureau just bought some truncheons.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments