Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 725 – 候

Đánh giá bài viết

 

《候》的笔顺动画写字动画演示
《候》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 闹钟24小时校准
 • Phồn thể: 鬧鐘在停走24小時後候被校準。
 • Pinyin: Nàozhōng zài tíng zǒu 24 xiǎoshí hòu hòu bèi jiàozhǔn.
 • Tiếng Bồi: nao chung chai thính chẩu ơ sứ sư xẻo sứ hâu hâu bây cheo chuẩn.
 • Dịch tiếng Việt: Báo thức được hiệu chỉnh 24 giờ sau khi dừng
 • Dịch tiếng Anh: The alarm clock was timed to go off after 24 hours.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 呕吐导引
 • Phồn thể: 嘔吐候導引法
 • Pinyin: Ǒutù hòu dǎo yǐn fǎ
 • Tiếng Bồi: ẩu thu hâu tảo ín phả.
 • Dịch tiếng Việt: Cách khắc phục triệu chứng nôn mửa.
 • Dịch tiếng Anh: sparse candidate sets.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments