Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 728 – 济

Đánh giá bài viết

《济》的笔顺动画写字动画演示
《济》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 值得背诵诗句
 • Phồn thể: 濟慈得值得背誦得詩句。
 • Pinyin: Jì cí dé zhídé bèisòng dé shījù。
 • Tiếng Bồi: chi chứ tứa chứ tứa bây sung tứa sư chuy.
 • Dịch tiếng Việt: những câu thơ đáng nhớ của Keats
 • Dịch tiếng Anh: memorable verses by Keats

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 在世
 • Phồn thể: 濟慈死時,雪萊還在世。
 • Pinyin: Jì cí sǐ shí, xuě lái hái zàishì.
 • Tiếng Bồi: chi chứ sử, xuể lái hái chai sư.
 • Dịch tiếng Việt: Shelley vẫn còn sống khi Keats đã chết.
 • Dịch tiếng Anh: Shelly was still living when Keats died.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments