Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 733 – 晚

Đánh giá bài viết

《晚》的笔顺动画写字动画演示
《晚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 怎么
 • Phồn thể: 怎麼會晚了?
 • Pinyin: Zěnmehuì wǎn le ?
 • Tiếng Bồi: chẩn mơ huây oản lợ?
 • Dịch tiếng Việt: Tại sao lại đến muộn vậy?
 • Dịch tiếng Anh: what kept you?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 天色已晚。
 • Phồn thể: 天色已晚。
 • Pinyin: Tiānsè yǐ wǎn.
 • Tiếng Bồi: then sưa í oản.
 • Dịch tiếng Việt: Sắp muộn rồi.
 • Dịch tiếng Anh: It’s getting late.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments