Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 754 – 游

Đánh giá bài viết

 

《游》的笔顺动画写字动画演示
《游》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 河流上游/ 下游
 • Phồn thể: 河流上游/ 下游
 • Pinyin: Héliú shàngyóu/ xiàyóu
 • Tiếng Bồi: hứa liếu sang dấu/ xa dấu.
 • Dịch tiếng Việt: Sông thượng nguồn/ hạ lưu.
 • Dịch tiếng Anh: updown river

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他可以
 • Phồn thể: 他可以遊三程。
 • Pinyin: Tā kěyǐ yóu sān chéng.
 • Tiếng Bồi: tha khứa ỉ dấu san chấng.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy có thể bơi ba lần.
 • Dịch tiếng Anh: He can swim three lengths.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments