Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 782 – 街

Đánh giá bài viết

《街》的笔顺动画写字动画演示
《街》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 对面
 • Phồn thể: 他就住在街對面。
 • Pinyin: Tā jiù zhù zài jiē duìmiàn.
 • Tiếng Bồi: tha chiêu chu chai chia tuây men.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy sống bên kia đường.
 • Dịch tiếng Anh: He lives just across the street.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 尽头
 • Phồn thể: 在街的盡頭
 • Pinyin: Zài jiē de jìntóu
 • Tiếng bồi: chai chia tợ chin thấu.
 • Dịch tiếng Việt: Ở phía cuối con đường.
 • Dịch tiếng Anh: at the end of the street


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments