Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 860 – 囱

Đánh giá bài viết

《囱》的笔顺动画写字动画演示
《囱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 人生价值反映了人生对囱我和社会的效用肯定关系。
 • Phồn thể: 人生價值反映了人生對囪我和社會的效用肯定關係。
 • Pinyin: Rénshēng jiàzhí fǎnyìngle rénshēng duì cōng wǒ hé shèhuì de xiàoyòng kěndìng guānxì.
 • Tiếng Bồi: rấn sâng cha chứ phản inh lợ rấn sâng tuây chung ủa hứa sưa huây xeo dung khẩn tinh quan xi.
 • Dịch tiếng Việt: Giá trị của cuộc sống phản ánh mối quan hệ tích cực giữa cuộc sống và tiện ích của xã hội.
 • Dịch tiếng Anh: Secondit reflects a valuable relation between oneself and society.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 前囱穿刺术
 • Phồn thể – 前囪穿刺術
 • Pinyin – qián cōng chuāncìshù
 • Tiếng Bồi – chén chung choan chư su.
 • Dịch tiếng Việt – Đâm thủng ống khói trước.
 • Dịch tiếng Anh – puncture of anterior fontanelle.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments