Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 900 – 瓶

Đánh giá bài viết

《瓶》的笔顺动画写字动画演示
《瓶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他会守口如瓶
 • Phồn thể – 他會守口如瓶
 • Pinyin – Tā huì shǒukǒurúpíng.
 • Tiếng Bồi – tha huây sấu khẩu rú pính.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta sẽ im miệng.
 • Dịch tiếng Anh – He will keep him buttoned up.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 对某事守口如瓶
 • Phồn thể – 對某事守口如瓶
 • Pinyin – Duì mǒushì shǒukǒurúpíng
 • Tiếng Bồi – tuây mẩu sư sấu khẩu rú pính.
 • Dịch tiếng Việt – Theo dõi sát sao một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to be secretive about something.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments