Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 02: Từ 0078 – 那儿

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那
 • Phồn thể: 那兒有人嗎?
 • Pinyin: Nà’er yǒu rén ma ?
 • Tiếng Bồi: na ơ dẩu ma?
 • Dịch tiếng Việt: Có ai ở đó không?
 • Dịch tiếng Anh: Is anybody there?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他肯定儿。
 • Phồn thể: 他肯定在那兒。
 • Pinyin: Tā kěndìng zài nàer.
 • Tiếng Bồi: tha khẩn tinh chai na ơ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy chắc chắn ở đó.
 • Dịch tiếng Anh: He is certain to be there.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 02

Comments