Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0533 – 请进

《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: “,”古板
 • Phồn thể: “請進,”他古板地說。
 • Pinyin: “Qǐng jìn,” tā gǔbǎn de shuō.
 • Tiếng Bồi: “chỉnh chin,” tha cú bản tợ sua.
 • Dịch tiếng Việt: “Xin mời vào,” anh ấy nói dứt khoát.
 • Dịch tiếng Anh: “Come in please,” he said stuffily.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: “进来?”“。”
 • Phồn thể: “我能進來嗎?”“請進。”
 • Pinyin: “Wǒ néng jìnlái ma?”“Qǐng jìn.”
 • Tiếng Bồi: “ủa nấng chin lái ma?” “chỉn chin.”
 • Dịch tiếng Việt: “Tôi có thể vào không?” “Xin mời vào.”
 • Dịch tiếng Anh: “May I come in?””Please do!”


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

8  +  1  =