Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0564 – 省力

《省》的笔顺动画写字动画演示

《省》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《省》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 省力工程不少滑车
 • Phồn thể: 為省力,這項工程用了不少滑車。
 • Pinyin: Wèi shěnglì, zhè xiàng gōngchéng yòng liǎo bù shǎo huáchē.
 • Tiếng Bồi: uây sẩng li, chưa xeng cung chấng dung lẻo bu sảo hoái chưa.
 • Dịch tiếng Việt: Để tiết kiệm sức lao động, công trình này đã sử dụng rất nhiều ròng rọc.
 • Dịch tiếng Anh: In order to save labourthe project has used a lot of pulleys.

Ví dụ 2:

 • Giản thể 定滑轮省力只是改变方向
 • Phồn thể: 定滑輪並不能省力,只是改變了力的方向。
 • Pinyin: Dìng huálún bìng bùnéng shěnglì, zhǐshì gǎibiànle lì de fāngxiàng.
 • Tiếng Bồi: tinh hóa luấn binh bu nấng sẩng li, chử sư cải ben lợ tợ phang xeng.
 • Dịch tiếng Việt: Ròng rọc cố định không thể tiết kiệm sứa lực, mà chỉ thay đổi hướng của lực.
 • Dịch tiếng Anh: The fixed pulley only changes the direction of the force, it cannot help reduce effort.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

7  +  2  =