Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0574 – 大哥

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《哥》的笔顺动画写字动画演示

《哥》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大哥印度
 • Phồn thể: 我的大哥在印度。
 • Pinyin: Wǒ de dàgē zài yìndù.
 • Tiếng Bồi: ủa tợ ta cưa chai in tu.
 • Dịch tiếng Việt: Anh cả của tôi đang ở Ấn Độ.
 • Dịch tiếng Anh: My eldest brother is in India.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大哥国外生活
 • Phồn thể: 我大哥在國外生活。
 • Pinyin: Wǒ dàgē zài guó wài shēnghuó.
 • Tiếng Bồi: ủa ta cưa chai cúa oai sâng húa.
 • Dịch tiếng Việt: Anh cả tôi sống ở nước ngoài.
 • Dịch tiếng Anh: My eldest brother lives abroad.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

4  +  4  =