Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0595 – 英里

《英》的笔顺动画写字动画演示

《英》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 昨天20英里
 • Phồn thể: 他昨天跑了20英里。
 • Pinyin: Tā zuótiān pǎole 20 yīnglǐ.
 • Tiếng Bồi: tha chúa then pảo lợ ơ sứ inh lỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm qua anh ấy chạy được 20 dặm.
 • Dịch tiếng Anh: He ran 20 miles yesterday.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 莉萨2英里
 • Phồn thể: 莉薩每天走2英里。
 • Pinyin: Lì sà měitiān zǒu 2 yīnglǐ.
 • Tiếng Bồi: li sa mẩy then chẩu ơ inh lỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Lisa đi bộ hai dặm mỗi ngày.
 • Dịch tiếng Anh: Lisa walks two miles every day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

  +  66  =  72