Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 448 – 态

《态》的笔顺动画写字动画演示
《态》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他此时的样子和表现都一反常态
 • 他此時的樣子和表現都一反常態
 • Tā cǐshí de yàngzi hé biǎoxiàn dōu yìfǎnchángtài
 • Tiếng Bồi – tha chử sứ tợ dang chự hứa bẻo xen tâu i phản cháng thai.
 • Dịch tiếng Việt – Vẻ ngoài và hành động của anh ấy lúc này trông rất bất thường.
 • He did not look or act like his usual self

Ví dụ 2:

 • 这样的态叫做定态
 • 這樣的態叫做定態
 • zhèyàng de tài jiàozuò dìng tài
 • Tiếng Bồi – chưa dang tợ thai cheo chua tinh thai.
 • Dịch tiếng Việt – Trạng thái này được gọi là trạng thái ổn định.
 • Such states are called stationary states.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

  +  55  =  56